เชิญชม Youtube Live,Facebook Live การอบรมของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในวันที่ 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube Live!

 

หลักสูตร : เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์  ,  อ.นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

หลักสูตร :  การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , ดร.มนธีร์  จิตต์อนันต์ฃ ,ดร.ธริสรา จิรเสถียรพร

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ