โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเพื่อการศึกษาที่แตกต่าง แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาษาแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเพื่อการศึกษาที่แตกต่าง แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาษาแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย. 2566 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล1 เทศบาลเมืองตรัง จังหวัดตรัง สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กำหนดการ : – วันพุธที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การเรียนและสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิด Thematic Approach (Thematic Integrated Approach to Learning and Teaching English) วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อบรมวันเสาร์ที่ 24

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: กลวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ตอนที่ 1 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์/ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข/ วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: เขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 3 ประเภท อย่างไร…สร้างครูไทยเป็นนวัตกร วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์ อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา/ วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ/ วิทยากร: เพียงจิต สีดาสมุทร์/ วิทยากร: ลักษิกา ดำรงศักดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร : “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 24 สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน…ประสบการณ์ และบทเรียนจากปฏิบัติการจริงในโรงเรียนในสังกัด กทม.” วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ วิทยากร:

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์/ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข/ วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: PLC ทำอย่างไรให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์ อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่2) วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

ประกาศรายชื่อ “English for Academic Correspondence: Letters & Emails” by Dr. Jirajittra Higgins (17 December 2022) 2.00 – 5.00 p.m. คลิกประกาศรายชื่อ

Read more