ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร “กิจกรรมเกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออกและเกมนิม” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร Effective Grammar Teaching Through Communicative Language Teaching Approach (CLT) สอนไวยากรณ์อย่างไรให้สื่อสารได้และไม่น่าเบื่อผ่านสื่อและกิจกรรมเชิงบูรณาการ ดูรายชื่อ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระจำนวนและพีชคณิต” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร การสอนภาษาไทยแบบ Active Learning ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.2 ไม้ไอศกรีม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code มีไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร เขียนและวิเคราะห์แผนที่บรรลุ Bloom Taxonomy และสร้างสมรรถนะ ต้อนรับปิดเทอม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร “การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลแบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำด้วยสื่อการสอนแสนสนุก ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more