ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 5 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 9.00-12.00 4 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 3 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : 2 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 10.00-12.00 1 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 3 หลักสูตร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์ หลักสูตร : สนุกกับสื่อ Virtual Manipulatives เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal ตอนที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน หลักสูตร : Garden-based learning ประกาศรายชื่อ 👉👉  คลิก หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข :อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น :ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข วิทยากร : อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น วิทยากร : ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย หลักสูตร : สอนภาษาอังกฤษให้วิบวับ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ หลักสูตร : เท่าเทียม เป็นธรรม นำการเรียนรู้ : เครื่องมือดูแลนักเรียน ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : นายฐานิศวร์ ผลเจริญ :นายภูรีรัช บุญรอด

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :นายฐานิศวร์ ผลเจริญ วิทยากร : นายภูรีรัช บุญรอด หลักสูตร : S5 (ชั่วโมงที่ 4-6) การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร : การรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย (Environmental literacy) ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more