ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  เคล็ดไม่ลับกับการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่แม่นยำและนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 1 สนุกอ่าน ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  การออกแบบ power point แนวใหม่ และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการสอนที่หลากหลาย ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  นักเรียนสุขสันต์ ครูประจำชั้นหรรษา ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  Early Childhood Mathematics Corner: A foundation for measurement กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่องการวัดในระดับปฐมวัย ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.วสันต์ สังข์ดี

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร H3 (6 ชั่วโมง) คอมบินาทอริกเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Combinatorics) ตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  สนุกกับสื่อการสอนตอนที่ 4 :  เกม Powerpoint (กล้องส่องทางไกล เขาวงกต ปริศนาตาไว) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) กับการจัดการเรียนรู้ในยุค VUCA world ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  20 การทดลองและกิจกรรมแสนสนุกตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable) ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more