ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.3 Selecting Materials for

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต , อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร , อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของกลีบสมองเหนือท้ายทอย(Occipital Lobe)เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  (8)สมรรถนะของครูมืออาชีพ…ฐานของ (8)ตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้ผ่านPLC ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ , อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  เสวนาและสาธิตการจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานสู่การเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  เทคนิคและสื่อการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตร  “กิจกรรมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร : อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ , อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร , อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00-16.00 น หลักสูตร  เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 14.00-17.00 น หลักสูตร  “EP4 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 14.00-17.00 น หลักสูตร  การสรรสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more