ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่18: ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  สอนภาษาอังกฤษสุดปัง ด้วยพลังแห่ง Authentic Materials ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  การผลิตสื่อการสอนประโยคหรรษา ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  ยุทธวิธีการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ..เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0  (ตอนที่ 2)P.8) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  English Is Fun….the Series (Listening Skills for Global Communication (Part 2) (EP.8) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  “การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์แสนสนุก” ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ ผลลัพธ์การเรียนรู้3 คำสำคัญฉันต้องเข้าใจ ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more