ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร หลักสูตร : สร้างงานนำเสนอแบบไม่ชอตฟีล ด้วย Canva ประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ หลักสูตร : สนุกกับเกมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal สร้างแบบง่าย ๆ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน: วิทยากร : อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน วิทยากร : อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์ หลักสูตร : Science

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ หลักสูตร : Hands-on Mathematics ระดับมัธยมศึกษา ตอนที่ 1(โอลิมปิก) ประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร : สนุกกับการเรียน มีความสุขกับการสอน ประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร : การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้ ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ  

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    หลักสูตร : เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด ระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข, ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร : รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากร : ผศ.ดร.พรเทพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง  หลักสูตร : “นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่1)” ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์ หลักสูตร : ‘Utilising Digital Tools and

Read more