ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์ หลักสูตร : สนุกกับสื่อ Virtual Manipulatives เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal ตอนที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน หลักสูตร : Garden-based learning ประกาศรายชื่อ 👉👉  คลิก หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข :อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น :ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข วิทยากร : อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น วิทยากร : ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย หลักสูตร : สอนภาษาอังกฤษให้วิบวับ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ หลักสูตร : เท่าเทียม เป็นธรรม นำการเรียนรู้ : เครื่องมือดูแลนักเรียน ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : นายฐานิศวร์ ผลเจริญ :นายภูรีรัช บุญรอด

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :นายฐานิศวร์ ผลเจริญ วิทยากร : นายภูรีรัช บุญรอด หลักสูตร : S5 (ชั่วโมงที่ 4-6) การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร : การรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย (Environmental literacy) ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ หลักสูตร : สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา…เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคการศึกษา 4.0 (ตอนสุดท้าย) ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 6 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร : แนวทางการสอนนักเรียนยุคใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร 1.หลักสูตร ชุมชนแห่งการเรียนรู้กัลยาณมิตรเพื่อศิษย์ผลิตผลลัพธ์การเรียนรู้ วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผศ.ดร.พรเทพ

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรม”คณิตศาสตร์ โอลิมปิก”วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สหวัฒน์ วงศ์ขุนเณร หลักสูตร H5 (ชั่วโมงที่ 1-6) ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Number theory)

Read more