หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 : 12 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร หลักสูตร : หลักสูตร : เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : สนุกคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สอนการงานบูรณาการสุขศึกษาในยุคออนไลน์ วิทยากร :  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร ,

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร : การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (หนังสือรับรองจะได้รับเฉพาะอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ผ่าน Zoom เท่านั้น ) วิทยากร

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร : English Hybrid Series: Proficiency Development in the

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร : สื่อและวิธีการสอนวิชานาฏศิลป์แบบออนไลน์ สไตล์อาจารย์นาท วิทยากร : อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร : จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๔) “ลักษณะจริยศึกษา” วิทยากร :

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร: “คำไทยใช้ให้ถูก…ครูทุกสาระการเรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติดเป็นนิสัย” วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์        

Read more