หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร :  ครูสอนเก่ง กับ นักเรียนคิดเป็น วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 30 เมษายน 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร :  “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG) ตามนโยบาย BCG” วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 23 เมษายน 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  เกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computing Science) แสนสนุก ฉบับ Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา วิทยากร :

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 9 เมษายน 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร :  การประเมินสมรรถนะของเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 2 เมษายน 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร :  สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร หลักสูตร :  Ep.4 ประวัติศาสตร์กับคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร หลักสูตร : คู่หูครูวิทย์….ส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แสนสนุกและมืออาชีพ วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร : สมรรถนะการคิดเชิงระบบกับ Coding ทำได้จริงหรือ??? วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร : วิทยาการ ความรู้ และปัญญา(ตอนที่ ๓) “ความรู้สู่ปัญญา” วิทยากร :  รศ.สมประสงค์

Read more