หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: 30 ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้…เพื่อเป็นบันไดสู่ครูมืออาชีพ” EP ๒ วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 4 กันยยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: ทำโครงงานเทคโนโลยีด้วย Scratch วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: ภาษาไพธอน สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: กิจกรรมการเรียนรู้ Home-based learning ในระดับอนุบาล วิทยากร: อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล  อาจารย์ขวัญชนก จำปาทอง      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร: หลัก 9 C กับการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 : 13 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 7 หลักสูตร หลักสูตร: การใช้สื่อและกิจกรรมสอนหลักภาษาไทยให้เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร: “กิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยกลวิธีเรียนปนเล่นเน้นสาระเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ” ตอนที่๑ วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  อาจารย์พรพิตร สกุณา  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม โดยใช้สื่อตามสภาพจริง (How to Create English Exercises for Primary and Secondary

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 วิทยากร:  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม        

Read more