หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร: “คำไทยใช้ให้ถูก…ครูทุกสาระการเรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติดเป็นนิสัย” วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564   เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร   หลักสูตร: เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 1 วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: การสร้าง Scratch online classroom วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี       

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร: กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุด แสง สี และการมองเห็น วิทยากร: อาจารย์ฤทัย

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา” วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ              

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล             

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: 30 ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้…เพื่อเป็นบันไดสู่ครูมืออาชีพ” EP ๒ วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 4 กันยยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: ทำโครงงานเทคโนโลยีด้วย Scratch วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: ภาษาไพธอน สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล            

Read more