050265โครงการพัฒนำครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติกำร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและการตกแต่งห้องเรียน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more

281263โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลูสพารตส์ : สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเล่น ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ชมภาพ คลิก

Read more

151163โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ : วางแผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาสวส. และภาษาอังกฤษ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  

Read more

081163โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 5 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ : วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

Read more

221063โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 5 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย วันที่ 22

Read more

121063โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read more

031063โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดน่าน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับ ปฐมศึกษา จ.สตูล วันที่ 8-9 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับ ปฐมศึกษา  หลักสูตร: การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เรื่อง รู้จักเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงด้วยการประเมินอย่างใคร่ครวญ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.0๐-๑๕.๐๐ น. ณ

Read more

หลักสูตร: วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้ในระดับปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย

“ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย ”  หลักสูตร: วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้ในระดับปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย     วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจราย์เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 4 ปี 2562 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ : นิเทศก์การสอนแบบกัลยาณมิตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more