โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลศรีเกิด จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned) สร้างสื่อและคู่มือรูปแบบการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลศรีเกิด จังหวัดเชียงราย (รุ่นที่7) โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลศรีเกิด จังหวัดเชียงราย (รุ่นที่ 7) หัวข้อ : เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned) สร้างสื่อและคู่มือรูปแบบการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 5)

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 5) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 5) หัวข้อ : สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  

Read more

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หัวข้อ : การสาธิตการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หัวข้อ : การสาธิตการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาไทย วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

Read more

050265โครงการพัฒนำครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติกำร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและการตกแต่งห้องเรียน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more

281263โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลูสพารตส์ : สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเล่น ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ชมภาพ คลิก

Read more

151163โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ : วางแผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาสวส. และภาษาอังกฤษ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  

Read more

081163โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 5 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ : วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

Read more

221063โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 5 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย วันที่ 22

Read more

121063โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read more