คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน 19 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน

วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์