ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การเรียนและสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิด Thematic Approach (Thematic Integrated Approach to Learning and Teaching English) วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อบรมวันเสาร์ที่ 24

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: กลวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ตอนที่ 1 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math! เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: ครูพันธุ์ใหม่: สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะและสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านกิจกรรมร่างกายของเรา วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 2 วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา และวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน โดยน้อมนำโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นกรณีศึกษา วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร:“การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์” วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more