ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 17: บทเรียนที่น่าเรียนรู้ จากการนำกรอบแนวคิดสมรรถนะสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน” ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  Grammar Digest: ไวยากรณ์ ย่อยง่าย ตอน คำนี้ต้องขยาย (Relative Clauses) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  ความรู้ชวนมองจากท้องถิ่น ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  สร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับชั้นเรียนในยุค Next Normal ทุกวิชาด้วย Desmos Activity Builder (ตอนที่ 1) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  สอนอย่างไรให้คิดเป็น….. มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 3) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  “English Is Fun…the Series: Listening and Speaking Skills for Global Communication (Listening Activities

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  กิจกรรมลดขยะและดูแลโลกที่รักของเรา : 30 ของเล่นวิทย์แสนสนุก จากกระดาษ ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  สมรรถนะกับการเป็นนวัตกรของครูไทยตามแนว Metaverse ให้โดนใจเด็กไทย ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม      

Read more