หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม โดยใช้สื่อตามสภาพจริง (How to Create English Exercises for Primary and Secondary

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 วิทยากร:  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: การพิสูจน์ข้อความโดยการอุปนัยทางคณิตศาสตร์ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล              

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 วิทยากร:  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม  

Read more