ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ออกแบบ-เขียนแผนเสริมสมรรถนะ จัดการชั้นเรียนผ่าน PLC เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออนไลน์ : เส้นทางครูมืออาชีพ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : “เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ อ.สุทธา รัตนศักดิ์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : เสวนาและสาธิตการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการเพื่อพัฒาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ onsite-online ระดับประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ onsite-online ระดับประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.12 MY LIFE

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : สื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ให้กับผู้เรียน ตอนที่1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : “How to Enhance English Communication Effectively EP.4” หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ EP. 4 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : เรื่องสนุกของ Power point : ตอนที่ 1 เรียนเหมือนเล่น ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การเข้าใจเด็กผ่านมุมมองพหุปัญญา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more