หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 30 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และวิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง

วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน วิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง หลักสูตร: พลเมืองผู้ไม่เพิกเฉยทางวิทยาศาสตร์ วันอบรมเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00-17:00 น. (หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00-17:00 น. (หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565) คลิกประกาศรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math! เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา และวิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 4) อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น. (หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 4 ) อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช หลักสูตร: เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก —————————————–

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร: สร้างสรรค์การสอนเพื่อการเรียรู้ที่สนุกขึ้น อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง หลักสูตร: นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่2) อบรมเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more