ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : ดร.วชิร ศรีคุ้ม , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2563 1.STEM Education for Science Teaching (การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา) วิทยากร :   ดร.วชิร ศรีคุ้ม ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. “การประยุกต์ใช้​นวัตกรรม​ในการจัดกิจกรรม​การ​เรียนรู้​เพื่อเสริม​สร้าง​สมรรถนะ​ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ​ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา​”

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ , รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2563 1.การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิทยาการคำนวณ วิทยากร :  รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง New Normal Computing Science วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 26 กันยายน 2563 1.เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ตอนที่ 1 รู้เขา วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2.

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ,ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , ดร.วชิร ศรีคุ้ม ,อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 19 กันยายน 2563 1. สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C1 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ,ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ,อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 12 กันยายน 2563 1. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดประการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. สอนวิทย์ให้สนุก ด้วยวัสดุใกล้ต้ว วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2563 1. การออกแบบกิจกรรมSTEAM วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  3. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2563 1. การออกแบบกิจกรรมSTEAM วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : ดร.วชิร ศรีคุ้ม , อ.สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2563 1. ” เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์” วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน (กิจกรรมใหม่) วิทยากร : อ.สุรัชน์

Read more