ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอแนะนำหนังสือมนุษยธรรม หนังสือดีๆที่อยากให้ทุกคนได้อ่าน

 หนังสือมนุษยธรรม  หนังสือดีๆที่อยากให้ทุกคนได้อ่าน 👉 👉 คลิก

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , ดร.วชิร ศรีคุ้ม , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ ,

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564” วันพุธที่ 16 มกราคม 2564 1การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน วิทยากร :  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง ในชั้นเรียนประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , ผศ.อัมพร อังศรีพวง , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2563 1.ออกแบบการสอนการโปรแกรมด้วย Scratch วิทยากร :  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. “เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน” วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล , อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2563 1.สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C7 การพัฒนาลักษณะนิสัย สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2563 1.การส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ 2 วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์, อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2563 1.สมรรถนะของครูมืออาชีพ C5 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2563 1.Design thinking กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยากร :  รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. “เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรมในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2563 1.จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ตอนที่ 2

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์ , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ,อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2563 1.สมรรถนะของครูมืออาชีพ C3 : นวัตกรรม สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. สมรรถนะของครูมืออาชีพ C4

Read more