ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2563 1. หลักสูตร :  กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางให้เป็น เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การออกแบบชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  การเรียนการสอนภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “เทคนิคการสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้โดยเข้าใจสมองผ่านประสาทสัมผัส(Sensory)และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ(Motor)สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อ.สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ Online classes combine video conferencing with digital platforms “ วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ “ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “ จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา “ วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “ สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง “

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  ”เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง” วิทยากร : อาจารย์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ เรียนรู้ที่บ้านด้วยสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน “ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “ การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย “ วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ/ ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย/ อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 20  มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร : เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ   ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ เสริมสมรรถนะออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังอย่าง Easy ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ สอนเด็กเป็นนวัตกรบนฐานการทำโครงงานบูรณาการแบบ Easy “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more