ภาพบรรยากาศการอบรม PLC : ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์