ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 19 ตุลาคม 2562

การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

👉👉👉 Download Click

ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน
วิทยากร : ผศ. ดร.รัชนีกร หงส์พนัส 

👉👉👉 Download Click