050265โครงการพัฒนำครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติกำร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและการตกแต่งห้องเรียน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more

281263โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลูสพารตส์ : สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเล่น ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ชมภาพ คลิก

Read more

031063โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดน่าน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ร.ร เทศบาล1ศรีเกิด จ.เชียงราย 29 กันยายน 2561

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2561 โดย

Read more

หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560

“โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่

Read more

โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

“โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี จัดโดย ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม” From

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)” วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อิทสังข์, อาจารย์รัชดา ยาตรา และอาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต

Read more

ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข จัดโดย

Read more

กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ทแอนด์สปา

Read more

หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง และการเรียนรู้ผ่านการเล่น วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559

หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง และการเรียนรู้ผ่านการเล่น วิทยากร ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 จัดโดย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”

Read more