กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560


“การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์”
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย”

From กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/30/2017 (253 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2