ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา และวิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ตอนที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และภาษาไทย อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร: “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่1) อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ และวิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา

วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่ 4) อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00-17:00 น. (หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565) คลิกประกาศรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math! เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา และวิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 4) อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น. (หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 4 ) อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร: สร้างสรรค์การสอนเพื่อการเรียรู้ที่สนุกขึ้น อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง หลักสูตร: นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่2) อบรมเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more