ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร : กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในสนามเด็กเล่นและธรรมชาติรอบตัวสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมตอนต้น ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10 (ประถมศึกษาตอนต้น) ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล หลักสูตร : กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 1 ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร : แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน พิพิธภัณฑ์ใกล้ตัว ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล  หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: How to

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภูรีรัช บุญรอด

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ภูรีรัช  บุญรอด  หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 9 (ประถมศึกษาตอนปลาย) ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร : สุนทรียศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  ดร.วชิร ศรีคุ้ม หลักสูตร : STEAM Education ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร เวลา 14.00 – 17.00 น. 3 หลักสูตร  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 : 4 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————— —————— เวลา 10.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————— เวลา 14.00 –

Read more