หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ” วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ               

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 5 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 5 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/     เวลา 14.00-17.00 น. 5

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/       เวลา 14.00-17.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/     เวลา 14.00-17.00 น. 4

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: การออกแบบและจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญตามระดับช่วงวัยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข              

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: “กิจกรรมเกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออกและเกมนิม” วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล        

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร “กิจกรรมเกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออกและเกมนิม” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: S มหัศจรรย์ในสะเต็มศึกษา วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน             

Read more