หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรม”คณิตศาสตร์ โอลิมปิก”วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สหวัฒน์ วงศ์ขุนเณร หลักสูตร H5 (ชั่วโมงที่ 1-6) ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Number theory)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 9.00-16.00 น.  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์      รศ.พเยาว์ ยินดีสุข        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรม”คณิตศาสตร์โอลิมปิก”วันเสาร์ 2/16 กรกฎาคม 2565

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 2/16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล หลักสูตร S4 สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability) ชั่วโมง

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 23 กรกฎาคม 2565 : 4 หลักสูตร

เวลา 9.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน หลักสูตร :กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับการเลียนแบบธรรมชาติในสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2565 : 8 หลักสูตร

เวลา 9.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร : 30 กิจกรรม ยกห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก (Science

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 17 กรกฎาคม 2565 : 2 หลักสูตร

เวลา 9.00-12.00 น. :  2 หลักสูตร วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร :

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  2 หลักสูตร วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ หลักสูตร : กิจกรรมการสอนเขียนเรียงความและย่อความ ที่นักเรียนสนุกและครูเป็นสุขกับการสอน ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  กลวิธีการสอนเพื่อมัดใจผู้เรียน วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 25 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร :  คุณ ค่า (ที่) พลิก ผัน วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 18 มิถุนายน 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร :  English Is Fun….the Series (Listening Skills for Global Communication

Read more