หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: ครูพันธุ์ใหม่: สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น คลิกประกาศรายชื่อ คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม หลักสูตร: “การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์” คลิกประกาศรายชื่อ คลิก ******************************************** วิทยากร:

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 1

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี หลักสูตร: Ways to Lesrning Voocabulary (EP.3)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร: “ประเพณีมีที่มา” ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ******************************************** เวลา 14.00-17.00

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ หลักสูตร: เทคนิคการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.มัทธนี

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 30 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และวิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง

วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน วิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง หลักสูตร: พลเมืองผู้ไม่เพิกเฉยทางวิทยาศาสตร์ วันอบรมเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00-17:00 น. (หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565)

Read more