หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 เมษายน  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: “เทคนิคการสร้างภาพ3มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบ”เชิงรุก” ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: Active Learning-Competency-PLC ตอนที่3 เส้นทางนำผู้บริหารและครูเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมการศึกษา วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: “สอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ” วิทยากร:  อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active Learning วิทยากร:  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ และคณะ  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: เทคนิคการจัดกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย สำหรับครูประถม วิทยากร:  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: Active Learning-Competency-PLC ตอนที่2 การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: STEAM in Action: COVID-19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19 วิทยากร: อาจารย์ฤทัย

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตอน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 30 มกราคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: Active Learning-Competency-PLC ตอนที่1 สร้างสมรรถนะด้วย Active Learning-PLC วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์

Read more