ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข, ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร : รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากร : ผศ.ดร.พรเทพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง  หลักสูตร : “นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่1)” ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์ หลักสูตร : ‘Utilising Digital Tools and

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร : กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในสนามเด็กเล่นและธรรมชาติรอบตัวสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมตอนต้น ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————————————————– วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10

Read more

หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565

หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถณะ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม     หลักสูตร : STEAM Education ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10 (ประถมศึกษาตอนต้น) ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล หลักสูตร : กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 1 ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร :  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร : แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน พิพิธภัณฑ์ใกล้ตัว ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Read more