หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 2 เมษายน 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร :  สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร หลักสูตร :  Ep.4 ประวัติศาสตร์กับคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร หลักสูตร : คู่หูครูวิทย์….ส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แสนสนุกและมืออาชีพ วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร : สมรรถนะการคิดเชิงระบบกับ Coding ทำได้จริงหรือ??? วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร : วิทยาการ ความรู้ และปัญญา(ตอนที่ ๓) “ความรู้สู่ปัญญา” วิทยากร :  รศ.สมประสงค์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร หลักสูตร : English Hybrid Series EP. 15: Discussing Values and

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร : Ep.3 ประวัติศาสตร์กับคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: Integrating science, math and

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร : แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์และ 30 ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  2 หลักสูตร หลักสูตร : พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competencies) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์และนิทานแสนสนุก วิทยากร

Read more