หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: การพิสูจน์ข้อความโดยการอุปนัยทางคณิตศาสตร์ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล              

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 วิทยากร:  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระสถิติและความน่าจะเป็น” วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม             

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 2 วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: สอนภาษาอังกฤษแบบฟินฟิน สไตล์ฟินแลนด์ผสมผสาน Theme-Based Learning และ Phenomenon-Based Learning วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: “แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ” วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ               

Read more