ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : Trickเล็กๆ เคล็ดไม่ลับกับการสร้างวีดิทัศน์ให้ปัง น่าสนใจ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร :รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Scratch ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร :อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Desmos ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร :อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุด แสง สี และการมองเห็น” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร :รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : การเสวนาเรื่องการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตอนที่ ๑ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : การเสวนาเรื่องการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตอนที่ ๑ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.13 MY

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ผ่านเว็บ ตอนที่ 1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : รากของการศึกษาฐานสมรรถนะ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : สะเต็มศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more