ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.8 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  เคล็ดลับ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ให้ขึ้นหิ้ง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  สร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค New Normal ด้วยเกมและบอร์ดเกมทางการศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นกับฟองไข่ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  “PISA mathematics สำหรับครู เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  เรื่องไม่เล็กของเด็กใฝ่รู้   ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  สร้างนิสัยรักการผ่านกิจกรรมอ่านสนุกปลุกสำนึกเพื่อฝึกทักษะภาษาไทย(ตอนที่๑) ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  เรขาคณิตแปลงร่าง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  “วิทยาการ ปัญญา ความรู้ คืออะไร” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more