ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :How to Enhance English Communication Effectively เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร :STEM Education กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร :การสอนภาษาไทยแบบ Active Learning ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร :“การสอนภาษาอังกฤษกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (English Language Teaching (ELT) and Comptency-based Curriculum)“ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.1 จานกระดาษ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :สื่อสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมทักษสัมพันธ์ (ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษาไทย) ให้กับผู้เรียน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :สื่อและกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more