ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 4 ) อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร: สร้างสรรค์การสอนเพื่อการเรียรู้ที่สนุกขึ้น อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง หลักสูตร: นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่2) อบรมเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช หลักสูตร: เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ /วิทยากร: อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ วิทยากร: อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ หลักสูตร: ภาษาพาสอน ภาษาพาสาร บูรณาการทักษะชีวิต ตอนที่1 อบรมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ /วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข /วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์ หลักสูตร: (พัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้…หนทางสู่ครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร) อบรมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ หลักสูตร: “ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 ตามหามิติสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์” (Mathematical Relational Dimension) อบรมวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล หลักสูตร: Ways to Learn Vocabulary (EP.1) อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี หลักสูตร: “กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 2” อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล หลักสูตร: การจัดกิจกรรมด้วยบอร์ดสมองกล microbit อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more