ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : สังคมศึกษากับการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคต ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ครูภาษาไทยยุคใหม่กับการสอนที่ทันสมัย ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.11 MY ABILITIES

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : “สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนว สสวท.” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : 30 ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุใกล้ตัว ตอนที่ 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ดเกมทางการศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การสร้างคุณธรรม และจริยธรรมผ่านบทเรียนของศาสนาและความเชื่อในวิชาสังคมศึกษาฯ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน … เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ ๙ : บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส

Read more