ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร :STEM Education กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร :“การสอนภาษาอังกฤษกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (English Language Teaching (ELT) and Comptency-based Curriculum)“ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.1 จานกระดาษ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :สื่อสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมทักษสัมพันธ์ (ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษาไทย) ให้กับผู้เรียน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :สื่อและกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร :การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : เทคนิคการใช่สื่อง่ายๆ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : Teaching English with Content-based Instruction (CBI) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื่้อหาเป็นฐาน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : Active Learning-Competency-PLC ตอนที่3 เส้นทางนำผู้บริหารและครูเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมการศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more