ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล หลักสูตร: Ways to Learn Vocabulary (EP.1) อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี หลักสูตร: “กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 2” อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล หลักสูตร: การจัดกิจกรรมด้วยบอร์ดสมองกล microbit อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร: การส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: ยกตู้ยาและห้องครัวเป็นห้องทดลองแสนสนุก อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ / วิทยากร: อาจารย์จริญญา ม่วงจีน

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ วิทยากร: อาจารย์จริญญา ม่วงจีน หลักสูตร: ครูยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่ 2) อบรมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ประกาศรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล หลักสูตร: Scratch กับการเขียนโปรแกรมเชิงคำนวณ อบรมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี หลักสูตร: สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. ประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์วิชุดา จินดา /วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ อบรมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง

ประกาศรายชื่อ วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง หลักสูตร: สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา อบรมเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ประกาศรายชื่อ คลิก

Read more