ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหัวใจ สร้างความปลอดภัย อย่างยั่งยืน ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  “สื่อง่ายๆเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและแม่นยำในการเรียนรู้หลักภาษาไทย (ตอนที่1) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมห้องเรียนแบบ Active Learning ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  English Idioms and Expressions Used in Daily Conversation ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG) ตามนโยบาย BCG” ตอนที่2” ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 17: บทเรียนที่น่าเรียนรู้ จากการนำกรอบแนวคิดสมรรถนะสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน” ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  Grammar Digest: ไวยากรณ์ ย่อยง่าย ตอน คำนี้ต้องขยาย (Relative Clauses) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  ความรู้ชวนมองจากท้องถิ่น ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  สร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับชั้นเรียนในยุค Next Normal ทุกวิชาด้วย Desmos Activity Builder (ตอนที่ 1) ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more