ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : “เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้…เพื่อเป็นบันไดสู่ครูมืออาชีพ” EP ๒ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : “เตรียมความพร้อมเนื้อหาชีววิทยา ม.3 ตอนที่1 ตามแนวทาง สสวท.” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และผสมผสาน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.10 MY LIFE AND

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพครับ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท(Neurotransmitter)เพื่อการประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : วาดภาพและประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากนิทานและการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ โดยบูรณาการกับทักษะทางภาษาไทย สำหรับการสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : เครื่องมือช่วยสอนห้องเรียนออนไลน์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : ทำโครงงานเทคโนโลยีด้วย Scratch ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๒) “ธรรมชาติมนุษย์และการให้เหตุผลทางจริยธรรม” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more