ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา และวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน โดยน้อมนำโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นกรณีศึกษา วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร:“การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์” วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 1

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร:“เสรีภาพ หน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย” อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 1 อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี หลักสูตร: สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ตอนที่ 3 อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา และวิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ตอนที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และภาษาไทย อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร: “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่1) อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more