ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร : การรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย (Environmental literacy) ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ หลักสูตร : สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา…เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคการศึกษา 4.0 (ตอนสุดท้าย) ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 6 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร : แนวทางการสอนนักเรียนยุคใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : ครูยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…หยิบขวดพลาสติกและถุงพลาสติกมาใช้ใหม่เป็นการทดลองสุดเจ๋ง ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : “สนุกกับตรรกศาสตร์ ด้วยการอนุมานเชิงนิรนัย” ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : แนวทางการสอนนักเรียนยุคใหม่ ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: Pattern and Algebra Part 2 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในระดับปฐมวัยเรื่อง แบบรูปและพีชคณิต ตอนที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์, อ.สุทธา รัตนศักดิ์

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 4

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.ภูรีรัช บุญรอด

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร 1.หลักสูตร ชุมชนแห่งการเรียนรู้กัลยาณมิตรเพื่อศิษย์ผลิตผลลัพธ์การเรียนรู้ วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผศ.ดร.พรเทพ

Read more