ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์/ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข/ วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: PLC ทำอย่างไรให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์ อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่2) วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

ประกาศรายชื่อ “English for Academic Correspondence: Letters & Emails” by Dr. Jirajittra Higgins (17 December 2022) 2.00 – 5.00 p.m. คลิกประกาศรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: ยุทธวิธีสอนหลักภาษาไทยในแนวสัมพันธ์ทักษะเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่คงทนแก่นักเรียน วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: ครูพันธุ์ใหม่: สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น คลิกประกาศรายชื่อ คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม หลักสูตร: “การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์” คลิกประกาศรายชื่อ คลิก ******************************************** วิทยากร:

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math! เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: ครูพันธุ์ใหม่: สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะและสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านกิจกรรมร่างกายของเรา วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 2 วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

Read more