ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น. หลักสูตร : 30 ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุใกล้ตัว ตอนที่ 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ดเกมทางการศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : การสร้างคุณธรรม และจริยธรรมผ่านบทเรียนของศาสนาและความเชื่อในวิชาสังคมศึกษาฯ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน … เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ ๙ : บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร : เพลงร่วมสมัยใช้เป็นสื่อ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้…เพื่อเป็นบันไดสู่ครูมืออาชีพ” EP ๒ วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์        

Read more