โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 5)

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 5) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 5) หัวข้อ : สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  

Read more

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หัวข้อ : การสาธิตการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 11 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  สมรรถนะการออกแบบนวัตกรรมของนวัตกรทางประวัติศาสตร์ : บอร์ดเกม วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 4 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  เรียนรู้มโนทัศน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และการนำไปใช้ : EP2 การวัดและเรขาคณิต วิทยากร : อาจารย์

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00

Read more

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หัวข้อ : การสาธิตการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาไทย วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  “การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์แสนสนุก” ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more