หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 25 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร :  คุณ ค่า (ที่) พลิก ผัน วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 18 มิถุนายน 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร หลักสูตร :  English Is Fun….the Series (Listening Skills for Global Communication

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 21 พฤษภาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  สมรรถนะกับการเป็นนวัตกรของครูไทยตามแนว Metaverse ให้โดนใจเด็กไทย วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร :  เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม      

Read more