หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 30 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช หลักสูตร: เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก —————————————–

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม หลักสูตร: การเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง หลักสูตร: สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร : การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในสนามเด็กเล่นและธรรมชาติรอบตัวสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมตอนต้น” ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————————————– วิทยา: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ หลักสูตร: เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด ระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก —————————————–

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————————————————– วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10

Read more

หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565

หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถณะ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more