หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ หนังสือรับรอง หลักสูตร: การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อบรมวันเสาร์ที่ 24

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** หลักสูตร: PLC ทำอย่างไรให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** หลักสูตร: ยุทธวิธีสอนหลักภาษาไทยในแนวสัมพันธ์ทักษะเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่คงทนแก่นักเรียน วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: ครูพันธุ์ใหม่: สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น คลิกประกาศรายชื่อ คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม หลักสูตร: “การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์” คลิกประกาศรายชื่อ คลิก ******************************************** วิทยากร:

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 1

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี หลักสูตร: Ways to Lesrning Voocabulary (EP.3)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร: “ประเพณีมีที่มา” ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ******************************************** เวลา 14.00-17.00

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ หลักสูตร: เทคนิคการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.มัทธนี

Read more