หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี หลักสูตร: Ways to Lesrning Voocabulary (EP.3)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ หลักสูตร: “ประเพณีมีที่มา” ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ******************************************** เวลา 14.00-17.00

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ หลักสูตร: เทคนิคการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.มัทธนี

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ******************************************** วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 30 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก ********************************************

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช หลักสูตร: เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก —————————————–

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม หลักสูตร: การเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง หลักสูตร: สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร : การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร —————————————– วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ หลักสูตร: กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในสนามเด็กเล่นและธรรมชาติรอบตัวสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมตอนต้น” ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more