ภาพบรรยากาศห้องประชุม,ห้องอาหาร อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ภาพบรรยากาศห้องประชุมชั้น 6   ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 4     ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 3   ห้องอาหารชั้น 2  

Read more