คลิปวิดีโอ : พิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2562

ORIENTAL PRINCESS  ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 77 คน

ในพิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2561  

จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์