คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม
ลักสูตร:เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปวิดีโอ คลิก

ภาพบรรยากาศการอบรม