281263โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเล่นกับเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ลูสพารตส์ : สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเล่น

ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ชมภาพ คลิก
 ชมคลิปวิดีโอ คลิก