050265โครงการพัฒนำครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติกำร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

 การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและการตกแต่งห้องเรียน

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ชมภาพ คลิก
 ชมคลิปวิดีโอ 
คลิก