ชมการสอนย้อนหลัง วันที่ 2-3 มีนาคม 2562

 ชมการสอนย้อนหลัง

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”


 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

ห้อง 403

การบูรณาการวิทยาการคำนวณกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยากร : ดร.วชิระ ศรีคุ้ม
                นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
                อ.สุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธุ์
                ที่ปรึกษาการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี (PD Consultant)
                และนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

 


ห้อง 404

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษา

วิทยากร : .เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ ตอนที่ 3 คลิกที่นี่


ห้อง 405

หลักสูตร : เทคนิคการสอนและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา (Teaching Techniques and Materials in the Language Classroom (Elementary))

วิทยากร :  .ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล

                 อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ ตอนที่ 3 คลิกที่นี่ 


ห้อง 406

หลักสูตร : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

               อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

 

 


วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

ห้อง 402

หลักสูตร : วิธีการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นอย่างมีหลักการ

(Play-based learning in the English language classroom)

วิทยากร : .ปุณทิศา กลัดทอง

                อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ   คลิกที่นี่ 


ห้อง 403

หลักสูตร : เกมกระดานกับการสอนคณิตศาสตร์

วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว

                 อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

                อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติ

                 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

 


ห้อง 404

หลักสูตร : การส่งเสริมการรักภาษาไทยผ่านการแก้ปัญหา

ปริศนาร้อยกรอง

วิทยากร : .สุรัชน์ อินทสังข์

                ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ หรือ   คลิกที่นี่


ห้อง 405

หลักสูตร : KidBright กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คำนวณ

ในโรงเรียน

วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

                     ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                 สสวท., สพฐ.,ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful                        way to learn”

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ หรือ   คลิกที่นี่