ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน : หลักสูตร PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC เสาร์ที่ 20 ตุลาคม61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

หลักสูตร PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง คลิกที่นี่