ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป) เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

กิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

(เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป) 

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ

อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์