ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ ๖ และ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑