หลักสูตร : เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

หลักสูตร : เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา

    วิทยากร  

รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์   

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์