031063โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดน่าน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน

วันที่ 3 ตุลาคม 2563

ชมภาพ คลิก
 ชมคลิปวิดีโอ คลิก