คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน

โครงการ “การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

ของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

(Professional Learning Community : PLC)


 ตอนที่ 1

ความหมายของ PLC

 วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

 


ตอนที่ 2

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study(LS)

วิทยากร : รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

 


ตอนที่ 3

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co-5STEP

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

 


ตอนที่ 4

การเรียนรู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียน

 

 


 

สนับสนุนโดย

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์