โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา รุ่นที่ ๒

สังเกตการสอนและศึกษาวิธีการคุมชั้นเรียน

วิชา คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒