โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา รุ่นที่ ๔

สังเกตการสอนและศึกษาวิธีการคุมชั้นเรียน

วิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒