เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ขอส่งมอบคำอวยพรและความปรารถนาดีแด่อาจารย์ทุกท่าน