อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC )

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
( Professional Learning Community : PLC )

วิทยากร
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่23- 24 พฤศจิกายน พ.. 2562

ณ ห้องจำปาลาว โพธิ์วดลรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย