หลักสูตร : ออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

หลักสูตร :  ออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

    วิทยากร  

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์