หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2564

เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ… สมรรถนะ… สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน สร้างได้อย่างไร”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 

รองศาสตราจารย์ ลัดดา ภู่เกียรติ  

รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก