คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ และจุดประกายการเรียนรู้ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

หลักสูตร : วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ

และจุดประกายการเรียนรู้ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล  ดาวเรือง
อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์