ภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 2 ปี 2562

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 2 ปี 2562 โรงเรียนเบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต หัวข้อ : นิเทศก์การสอนแบบกัลยาณมิตร วันที่ 27 มกราคม 2563