คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์อรชา  พันธุบรรยงก์

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม