สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเเละมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ  Teams for Education (TFE)

โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนาม ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 41 แห่ง ในการพัฒนาวิชาการในการจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยทางมูลนิธิฯ เป็นฝ่ายสนับสนุนในการฝึกอบรมแก่ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิกา