ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: การเรียนและสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิด
Thematic Approach (Thematic Integrated Approach to Learning and Teaching English)
วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก